Студентське життя

[uk_uk]

Права та обов’язки студентів

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»:
Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;
4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;
8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, органів студентського самоврядування;
15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;
16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
27) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.
2. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.
3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) закладу вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти (курсанти) закладу вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) закладу вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою закладу вищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.
Студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.
5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення визначаються Кабінетом Міністрів України.
9. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
10. Студенти, курсанти закладів вищої освіти мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;
2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.
[/uk_uk]
[uk_ru]

Права и обязанности студентов

В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании»:
Статья 62. Права лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования
1. Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования, имеют право на:
1) выбор формы обучения при поступлении в учреждения высшего образования;
2) безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта;
3) трудовую деятельность во внеучебное время;
4) дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением по основному месту работы, сокращенное рабочее время и другие льготы, предусмотренные законодательством для лиц, совмещающих работу с обучением;
5) бесплатное пользование библиотеками, информационными фондами, учебной, научной и спортивной базами учреждения высшего образования;
6) бесплатное обеспечение информацией для обучения в доступных форматах с использованием технологий, учитывающих ограничения жизнедеятельности, обусловленные состоянием здоровья (для лиц с особыми образовательными потребностями);
7) пользование производственной, культурно-образовательной, бытовой, оздоровительной базами учреждения высшего образования в порядке, предусмотренном уставом учреждения высшего образования;
8) обеспечение общежитием и круглосуточным доступом к нему на срок обучения в порядке, установленном законодательством;
9) участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, конференциях, симпозиумах, выставках, конкурсах, представление своих работ для публикации;
10) участие в мероприятиях по образовательной, научной, научно-исследовательской, спортивной, художественной, общественной деятельности, проводимых в Украине и за рубежом, в установленном законодательством порядке;
11) участие в обсуждении и решении вопросов совершенствования учебного процесса, научно-исследовательской работы, назначения стипендий, организации досуга, быта, оздоровления;
12) внесение предложений об условиях и размера платы за обучение;
13) участие в общественных объединениях;
14) участие в деятельности органов общественного самоуправления учреждения высшего образования, институтов, факультетов, отделений, ученого совета учреждения высшего образования, органов студенческого самоуправления;
15) выбор учебных дисциплин в рамках, предусмотренных соответствующей образовательной программой и учебным планом, в объеме, составляющем не менее 25 процентов общего количества кредитов ЕКТС, предусмотренных для данного уровня высшего образования. При этом соискатели определенного уровня высшего образования имеют право выбирать учебные дисциплины, которые предлагаются для других уровней высшего образования, по согласованию с руководителем соответствующего факультета или подразделения;
16) обучение одновременно по нескольким образовательным программам, а также в нескольких учреждениях высшего образования, при условии получения только одного высшего образования по каждому степенью за средства государственного (местного) бюджета;
17) академическую мобильность, в том числе международную;
18) получение социальной помощи в случаях, установленных законодательством;
19) зачисление в страховой стаж в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” периодов обучения на дневной форме обучения в учреждениях высшего образования, аспирантуре, докторантуре, интернатуре, резидентуре, при условии добровольной уплаты страховых взносов;
20) академический отпуск или перерыв в обучении с сохранением отдельных прав соискателя высшего образования, а также на восстановление обучения в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки;
21) участие в формировании индивидуального учебного плана;
22) моральное и / или материальное поощрение за успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной работе, за художественные и спортивные достижения и т.д.;
23) защиту от любых форм эксплуатации, физического и психического насилия;
24) бесплатное прохождение практики на предприятиях, в учреждениях, учреждениях и организациях, а также на оплату труда при выполнении производственных функций в соответствии с законодательством;
25) каникулярный отпуск продолжительностью не менее восьми календарных недель на учебный год;
26) получение целевых льготных государственных кредитов для получения высшего образования в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
27) обжалование действий органов управления учреждения высшего образования и их должностных лиц, педагогических и научно-педагогических работников;
28) специальный учебно-реабилитационный сопровождение и свободный доступ к инфраструктуре учреждения высшего образования в соответствии с медико-социальных показаний при наличии ограничений жизнедеятельности, вызванных состоянием здоровья.
2. Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования по дневной форме обучения за счет средств государственного или местных бюджетов, имеют право на получение академических и социальных стипендий в установленном законодательством порядке.
3. Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования по дневной форме обучения, могут получать другие стипендии, предназначенные физическими (юридическими) лицами.
4. Социальные стипендии назначаются студентам (курсантам) учреждения высшего образования в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Студенты (курсанты) учреждения высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студенты (курсанты) учреждения высшего образования, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, имеют гарантированное право на получение социальной стипендии, в том числе в случае получения академической стипендии.
Академические стипендии назначаются лицам, достигшим значительных успехов в учебе и / или научной деятельности в соответствии с критериями, установленными Кабинетом Министров Украины. Доля студентов (курсантов), имеющих право на получение академических стипендий, устанавливается ученым советом учреждения высшего образования в пределах определенного Кабинетом Министров Украины общего процента студентов (курсантов), имеющих право на получение академических стипендий, и стипендиального фонда.
Студентам (курсантам) высших учебных заведений, имеющих право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, предоставляется один вид стипендии по их выбору.
5. Размер академической и социальной стипендий, порядок их назначения и выплаты устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
6. Для студентов (курсантов), обучающихся по остродефицитными специальностям (специализациям) (в областях знаний образование, математические, естественные, технические науки), устанавливается повышенный размер академической стипендии. Перечень таких специальностей (специализаций) и размер повышения определяются Кабинетом Министров Украины.
9. Соискатели высшего образования, обучающимся в учреждениях высшего образования по дневной форме обучения, имеют право на льготный проезд в транспорте в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
10. Студенты, курсанты высших учебных заведений имеют право на получение студенческого билета, образец которого утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Статья 63. Обязанности лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования
1. Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования, обязаны:
1) соблюдать требования законодательства, устава и правил внутреннего распорядка учреждения высшего образования;
2) выполнять требования по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
3) выполнять требования образовательной (научной) программы (индивидуального учебного плана (при наличии), соблюдая академической добродетели, и достигать определенных для соответствующего уровня высшего образования результатов обучения.

[/uk_ru]