Загальна інформація| Общая информация

[uk_uk]

Факультет очолює
кандидат технічних наук, доцент Кондратюк Олег Леонідович

Дорогі друзі!

В даний час дуже часто використовується поняття «комп’ютерні та інтегровані технології», яке є дуже містким. Інформаційні технології мають свої цілі, методи і засоби реалізації. Коротко їх зміст полягає в створенні з інформаційного ресурсу якісного продукту, який відповідає вимогам користувача.Основною перевагою випускників нашого факультету є засвоєння ними найбільш широкого спектра технічних та педагогічний знань, які визначаються сучасною тенденцією розвитку – впровадженням комп’ютерних систем автоматики і управління в усіх галузях техніки і технологій, а саме промислового виробництва, машинобудування, транспорту, зварювання, поліграфії та ін. Фахівці мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати завдання автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.
Навчання на факультеті Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, надасть Вам широкі можливості для отримання якісної вищої освіти! Тут для Вас створені умови не тільки для навчання, але і для особистого зростання за допомогою організації безлічі творчих, спортивних та наукових гуртків.
Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад факультету буде радий вітати Вас у лавах нашого студентського колективу. Ми сподіваємося, що Ви проявите під час навчання найкращі якості, необхідні для становлення справжнього професіонала – відданість обраній професії, працьовитість, людяність, постійне прагнення до нових знань, повагу до традицій академії і факультету, закладені попередніми поколіннями!

Будемо раді бачити Вас в рядах студентів нашого факультету.

З повагою, Кондратюк Олег Леонідович, декан факультету комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті.”

Факультет Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті включає в себе 4 кафедри:

–          Кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

–          Кафедра Креативної педагогіки та інтелектуальної власності

–          Кафедра Інформаційних комп`ютерних технологій і математики

[/uk_uk]

[uk_ru]

Факультет возглавляет
кандидат технических наук, доцент Кондратюк Олег Леонидович

“Дорогие друзья!В настоящее время очень часто используется понятие «компьютерные и интегрированные технологии», которое является очень обширным. Информационные технологии имеет свои цели, методы и средства реализации. Кратко их содержание состоит в создание из информационного ресурса качественного продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя.Основным преимуществом выпускников нашего факультета  является усвоение ими наиболее широкого спектра технических и педагогический знаний, которые определяются современной тенденцией развития – внедрением компьютерных систем автоматики и управления во всех отраслях техники и технологий, а именно промышленного производства, машиностроения, транспорта, сварки, полиграфии  и др. Специалисты имеют высокий уровень компьютерной, электротехнической и системотехнической подготовки, способные решать задачи автоматизации действующего производства и создание новых систем автоматизации на базе информационных технологий.
Учеба на факультете Компьютерных и интегрированных технологий в производстве и образовании, предоставит Вам широкие возможности для получения качественного высшего образования! Здесь для Вас созданы условия не только для обучения, но и для личного роста посредством организации множества творческих, спортивных и научных мероприятий.
Профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав факультета будет рад приветствовать Вас Мы надеемся, что Вы проявите во время обучения самые лучшие качества, необходимые для становления настоящего профессионала – преданность выбранной профессии, трудолюбие, человечность, постоянное стремление к новым знаниям, уважение к традициям академии и факультета, заложенные предшествующими поколениями!Будем рады видеть Вас в рядах студентов нашего факультета.

С уважением, Кондратюк Олег Леонидович, декан факультета компьютерных и интегрированных технологий в производстве и образовании.”

Факультет Компьютерных и интегрированных технологий в производстве и образовании включает в себя 4 кафедры:

–          Кафедра Машиностроения, транспорта и сварки

–          Кафедра Креативной педагогики и интеллектуальной собственности

–          Кафедра Информационных компьютерных технологий и математики

[/uk_ru]