Абітурієнту | Абитуриенту

[uk_uk]

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – сучасний освітній та науковий центр, який відкриває свою скарбницю знань, світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю. Історія Академії розпочалася у 1958 році, з тих часів незмінним завжди залишається високий рівень підготовки фахівців.

УІПА надає можливість студентам отримати фахову підготовку у відповідній галузі промисловості, психолого-педагогічну підготовку та робітничу професію. Це дозволяє їй у подальшому здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах, школах, навчальних комбінатах, на виробництві.

Академія здійснює безперервну підготовку за першим та другим освітніми рівнями: «Бакалавр» та «Магістр». Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори наук та кандидати наук. З 2019 року Академія вперше планує проводити вступну компанію з набору на освітній рівень “Молодший бакалавр”.

Студенти навчаються за денною та заочною формами навчання. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру та аспірантуру. Діють наукові студентські об’єднання і гуртки, які дають можливість реалізовувати свої захоплення і розширяти коло інтересів, важливою частиною студентського життя є спорт.

Студенти з інших регіонів України забезпечуються гуртожитком. Також УІПА має Навчально-науковий центр , де студенти проходять виробниче (на 6 дільницях) та професійно-технічне навчання, в процесі якого вони отримують робітничі розряди з ліцензованих професій:

 • оператор комп’ютерного набору
 • електрозварник ручного зварювання
 • токар
 • слюсар-ремонтник
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів
 • контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні і верстатні роботи)

На факультеті Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті ведеться підготовка студентів за спеціальностями (освітніми програмами):

>015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Зварювання) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Машинобудування)

>015 Професійна освіта (Транспорт)

>015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) (набір з 2020 року)

>015 Професійна освіта (Цифрові технології) (набір з 2020 року)

>113 Прикладна математика 

>122 Комп’ютерні науки (набір з 2020 року) 

>131 Прикладна механіка (Зварювання)

>133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

>073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власність)  (на основі базової та повної вищої освіти)

>073 Менеджмент (Управління соціальним закладом)  (на основі базової та повної вищої освіти)

[/uk_uk]

[uk_ru]

Украинская инженерно-педагогическая академия  (УИПА) – современный образовательный и научный центр, который щедро передает молодежи мировые и национальные ценности науки и культуры. История академии началась в 1958 году, и с тех пор неизменным остается высокий уровень подготовки специалистов.

УИПА предоставляет возможность студентам получить профессиональную подготовку в соответствующей отрасли промышленности, психолого-педагогическую подготовку и рабочую профессию. Это дает им возможность после окончания академии осуществлять важную социальную, профессиональную, производственно-технологическую деятельность по обеспечению высокого уровня обучения в системе профессионального образования: в профессионально-технических училищах, техникумах, колледжах, школах, учебных комбинатах, на производстве.

Академия осуществляет беспрерывную подготовку по первому и второму образовательным уровням: «Бакалавр» и «Магистр». Подготовку будущих специалистов осуществляют высококвалифицированные преподаватели, доктора наук и кандидаты наук. С 2019 года Академия впервые планирует провести вступительную компанию по набору на образовательный уровень “Младший бакалавр”.

Студенты учатся на дневной и заочной формах обучения. Эффективно действует система подготовки научно-педагогических кадров, которая включает докторантуру и аспирантуру. Работают научные студенческие общества и кружки, которые дают возможность реализовывать свои увлечения и расширять круг интересов. Неотъемлемой частью студенческой жизни является спорт.

Студенты, приехавшие из других регионов Украины, обеспечиваются общежитием. УИПА имеет учебно-производственный центр, где студенты проходят производственное (на 6 участках) и профессионально-техническое обучение, в процессе которого они получают рабочие разряды по лицензированным профессиям:

 • оператор компьютерного набора
 • электросварщик ручной сварки
 • токарь
 • слесарь-ремонтник
 • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 • монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
 • контролер станочных и слесарных работ (слесарные и станочные работы)

На факультете Компьютерных и интегрированных технологий в производстве и образовании ведется подготовка студентов по специальностям (образовательными программами):

> 015.02 Профессиональное образование (Издательско-полиграфическое дело)

> 015.09 Профессиональное образование (Сварка)

> 015.10 Профессиональное образование (Компьютерные технологии)

> 015.11 Профессиональное образование (Машиностроение)

> 015.20 Профессиональное образование (Транспорт)

> 113 Прикладная математика

> 131 Прикладная механика (Сварка)

> 133 Отраслевое машиностроение (Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование)

> 073 Менеджмент (Управление интеллектуальной собственности) (на основе базового и полного высшего образования)

> 073 Менеджмент (Управление социальным учреждением) (на основе базового и полного высшего образования)

[/uk_ru]