Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» | Тренинг «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года»

[uk_uk] Запрошуємо науковців академії прийняти участь у 2-денному треннігу «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки», який відбудеться 27-28 серпня у м. Київі.

Тематика тренінгу:

1. Програма Horizon2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси.

2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри.

3. Erasmus+ – програма співпраці і мобільності в сфері освіти.

4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.

Цільова група проекту: викладацький склад ВНЗ України, методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у реалізації принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності. 

Мета тренінгу:

– Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх реалізації.

– Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності.

– Розуміння практичної реалізації в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.

– Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки.

– Надання практичних рекомендацій щодо розвитку академічної мобільності українських науковців.

Під час тренінгу учасники опрацюють процедуру подачі заявки до одного з інструментів – крок за кроком.

Кількість учасників: до 30 осіб.

Вартість участі у тренінгу: 2 000 грн.

Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.

Доїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників тренінгу.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити реєстраційну анкету до 25 серпня включно.

Детальніше за посиланням[/uk_uk]

[uk_ru]Приглашаем ученых академии принять участие в 2-дневном тренинге «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 годы», который состоится 27-28 августа в г. Киеве.

Тематика тренинга:

1. Программа Horizon2020 – структура программы, условия участия, конкурсная документация, Participant Portal, информация об объявленных конкурсах.

2. Акция Marie Sklodowskiej-Curie и другие программы поддержки развития научной карьеры.

3. Erasmus+ – программа сотрудничества и мобильности в сфере образования.

4. Роль последипломного образования в современном европейском образовательном пространстве.

Целевая группа проекта: преподавательский состав ВУЗов Украины, методический и административный персонал украинских ВУЗов, лица, заинтересованные в реализации принципа мобильности посредством использования специализированных фондов ЕС, придназначенных для финансирования компонента мобильности. 

Цель тренинга:

– Ознакомление участников с возможностями развития научной карьеры в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года на примере рамочных программ м инструментов их реализации.

– Отработка понятий проектного подхода к организации работы соответственно положениям европейских квалификационных рамок, е-learning обучения, академической мобильности.

– Понимание практической реализации в рамках организации учебного процесса принципа мобильности студентов и преподавателей посредством использования специализированных фондов ЕС, предназначенных для финансирования компонента мобильности.

– Понимание участниками основ и принципов реализации «мягких» проектов в рамках Новой Финансовой Перспективы на 2014-2020 года.

– Предоставление практических рекомендаций относительно развития академической мобильности украинских ученых.

Во время тренинга участники отработают процедуру подачи заявки к одному из инструментов – шаг за шагом.

Количество участников: до 30 человек.

Стоимость участия в тренинге: 2 000 грн.

Участники обеспечиваются раздаточным учебным материалом, кофе-перерывами, обедами.

Проезд до места проведения тренинга и проживание покрываются за счет участников тренинга.

Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную анкету до 25 августа включительно.

Детальнее по ссылке[/uk_ru]

Шановні викладачі, аспіранти, докторанти академії! | Уважаемые преподаватели, аспиранты, докторанты академии!

[uk_uk] Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки (IADCES), Австралія, Мельбурн у співпраці з Федеральним університетом Ріо де Жанейро (Бразилія) запрошує до участі у Міжнародному науковому конгресі «Сучасна наука і освіта в Північній та Південній Америці, Африці та Євразії», який відбудеться в Бразилії, Ріо де Жанейро, 18-20 серпня 2015 р.

Матеріали конгресу будуть розміщені в базі даних SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгрес пройде в дистанційному форматі без необхідності особистої участі. СТАТТІ до збірника матеріалів конгресу ПРИЙМАЮТЬСЯ до 20 серпня 2015 р. включно.

Робочі мови: англійська, португальська, російська, польська, білоруська, українська, іспанська, французька, німецька, турецька, китайська, японська, арабська.

Секції конгресу: інформатика; історія та археологія; математика; машинобудування; матеріалознавство; механіка; енергетика; інформаційні системи; інформатика і комп’ютерні технології; комп’ютерна інженерія; нанотехнології; журналістика і видавнича справа; післядипломна освіта; політологія; психологія; педагогіка; радіоелектроніка і зв’язок; харчові технології; соціологія; технічні науки в цілому; транспорт; фізика; філософія і релігія; хімія; економіка та управління; бухгалтерський облік і аудит; маркетинг і реклама; фізична культура, здоров’я і спорт.

Контакти:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробиці участі, оформлення статей та інша інформація

на сайті www.iadces.com та у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 ком./гол.к.)[/uk_uk]

[uk_ru]Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), Австралия, Мельбурн в сотрудничестве с Федеральным университетом Рио де Жанейро (Бразилия) приглашает к участию в IХ Международном научном конгрессе «Современная наука и образование в Северной и Южной Америке, Африке и Евразии», который состоится в Бразилии, Рио де Жанейро, 18-20 августа 2015 г.

Материалы конгресса будут размещены в базе данных SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгресс пройдет в дистанционном формате без необходимости личного участия. СТАТЬИ в сборник материалов конгресса ПРИНИМАЮТСЯ до 20 августа 2015 г. включительно.

Рабочие языки: английский, португальский, русский, польский, белорусский, украинский, испанский, французский, немецкий, турецкий, китайский, японский, арабский.

Секции конгресса: информатика; история и археология; математика; машиностроение; материаловедение; механика; энергетика; информационные системы; информатика и компьютерные технологии; компьютерная инженерия; нанотехнологии; журналистика и издательское дело; последипломное образование; политология; психология; педагогика; радиоэлектроника и связь; пищевые технологии; социология; технические науки в целом; транспорт; физика; философия и религия; химия; экономика и управление; бухгалтерский учет и аудит; маркетинг и реклама; физическая культура, здоровье и спорт.

Контакты:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробности участия, оформления статей и прочая информация

на сайте www.iadces.com и в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 ком./гл.к.)[/uk_ru]

Шановні викладачі та студенти академії! | Уважаемые преподаватели и студенты академии!

[uk_uk]20 листопада 2015р. відбудеться I Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави».

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Напрямки роботи конференції:

1. Технічна творчість і науково-дослідна робота студентів ВНЗ.

2. Робота гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Технічна творчість учнів-учасників МАН.

4. Досягнення учнів ПТНЗ та гуртків технічної творчості.

5. Викладання технічних та фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

6. Науково-дослідна та експериментальна робота педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації з вивчення проблем технічної творчості учнівської та студентської молоді.

Термін подачі тез – до 20 жовтня 2015 р.

Контактна особа: 096 709 11 84 Майдан Павло Сергійович

Також подробиці у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.).[/uk_uk]

[uk_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.

2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.

3. Техническое творчество учеников-участников МАН.

4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.

5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.

6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.).[/uk_ru]

Шановні викладачі! | Уважаемые преподаватели!

[uk_uk]Запрошуємо Вас взяти участь у циклі науково-практичних семінарів «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 рр.» від CEASC (Central European Academy Studies and Certification).

Семінари проходитимуть у червні місяці у п’яти містах України:

9 червня – Київ

10 червня – Полтава

11 червня – Черкаси

15 червня – Одеса

16 червня – Миколаїв

Участь у семінарах безкоштовна.

Всі, хто зацікавлені участю, більш детальну інформацію можете знайти за посиланням.

Електронна реєстрація на участь тут.

Контактна особа: Ольга Поліщук +38 093 210 93 42, +38 095 324 29 55.[/uk_uk]

[uk_ru]Приглашаем Вас принять участие в цикле научно-практических семинаров «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 гг.» от CEASC (Central European Academy Studies and Certification).

Семинары будут проходить в июня месяце в пяти городах Украины:

9 июня – Киев

10 июня – Полтава

11 июня – Черкассы

15 июня – Одесса

16 июня – Николаев

Участие в семинарах бесплатное.

Все, кто заинтересованы в участии, более детальную информацию можете найти по ссылке

Электронная регистрация на участие здесь.

Контактное лицо: Ольга Полищук +38 093 210 93 42, +38 095 324 29 55.[/uk_ru]

Загальна інформація| Общая информация

Примітка

[uk_uk]

Факультет очолює к.т.н., доцент Сичов Юрій Іванович

sichov

Факультет Інтегрованих технологій в виробництві та освіті включає в себе 3 кафедри:

–          Кафедра Металоріжучого обладнання і транспортних систем

–          Кафедра Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

–          Кафедра Креативної педагогіки та інтелектуальної власності

[/uk_uk]

[uk_ru]

Факультет возглавляет  к.т.н., доцент Сычов Юрий Иванович

sichov

Факультет Интегрированных технологий в производстве и образовании включает в себя 3 кафедры:

–          Кафедра Металлорежущего оборудования и транспортных систем

–          Кафедра Интегрированных технологий в машиностроении и сварочного производства

–          Кафедра Креативной педагогики и интеллектуальной собственности

[/uk_ru]