Навчальний процес

[uk_uk] Вчені ступені та вчені звання мають 38 викладачів, в т.ч. докторів наук, професорів – 6 чол., кандидатів наук, доцентів – 34 %. Вищим органом прийняття рішень на факультеті є Вчена рада факультету, до складу якої входять 11 чоловік. Головою Вченою ради є декан факультету. Одночасно на факультеті навчаються близько 1200 студентів: 600 – денної форми навчання і 600 – заочної форми навчання. Близько половини усіх студентів навчаються за рахунок державного бюджету, інші – за контрактною формою підготовки. Серед іноземних студентів є представники Туркменістану, Конго, Ємен та ін.

З 2015 року в УІПА розпочато впровадження елементів дуальної форми навчання. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, розроблена Міністерством освіти і науки України і схвалена Кабміном 19 вересня 2018 року передбачає:

  • модернізацію освітніх програм;
  • підвищення якості підготовки фахівців;
  • зближення освіти з вимогами ринку праці;
  • посилення ролі та впливу роботодавців на освіту;
  • підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентів;
  • ріст рівня зайнятості молоді;
  • скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі;
  • підвищення конкурентоздатності працівників.

Основне завдання дуальної системи навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи, а практична — на робочому місці. Студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення освітнім установам на конкретну кількість фахівців певної спеціальності, працедавці беруть участь у формування навчальної програми. Зі свого боку роботодавці можуть мати різні форми співучасті у підготовців фахівців — повністю оплачують навчання; закуповують необхідне обладання; покривають всі видатки, пов’язані з процесом їх виробничого навчання; виплачують грошові винагороди учням за використання їхньої праці тощо.

Дистанційна освіта http://do.uipa.edu.ua

В Українській інженерно-педагогічній академії технології дистанційного навчання застосовуються для підтримки традиційних форм навчання: очної та заочної. У чистому вигляді, окремо, дистанційне навчання поки не практикується.

Для навчальних дисциплін електронні копії навчально-методичних матеріалів доступні у вигляді дистанційних курсів через сайт, який працює також і зовні мережі академії.  Доступ до матеріалів мають тільки викладачі та студенти УІПА, студентам «Логін» і «Пароль» видаються на початку першого курсу. У разі втрати пароля необхідно звернутися в Відділ інформаційних технологій (головний корпус, ауд. 103), так як гостьовий доступ дозволяє побачити тільки назви предметів.

Перелік курсів, на які Ви зареєстровані, швидко можна побачити в блоці «Навігація» -> «Мої курси» (зліва вгорі). Самому зареєструватися на дистанційний курс не можна, доступні тільки предмети вашого навчального плану.

Курс – це аналог навчальної дисципліни і має відповідне дисципліні назву. Усередині курсу зібрані всі навчальні матеріали з даної дисципліни, а також завдання і тести для самостійної роботи. Матеріали, як правило, можна скачати і потім переглядати без доступу до сайту. Завдання для самостійної роботи представлені потижнево, і їх потрібно виконати в продовженні тижні, наприклад вислати завдання або пройти тест.

Що потрібно студентам для використання дистанційних технологій в УІПА?  Необхідно бути студентом УІПА, оскільки матеріали не викладені в публічному доступі. Із загальних комп’ютерних знань потрібна сама малість: вміння працювати в операційній системі Windows, в будь-якому браузері Internet і часто базові знання роботи з MS Word. Отримувати доступ до ресурсів дистанційного навчання УІПА можна скрізь, де є підключення до Internet. Постійне підключення не потрібно.

Корисні сайти:

Розклад занять та дзвінків uo.uipa.edu.ua
Бібліотека УІПА library.uipa.edu.ua
Навчально-науковий центр    nnc.uipa.edu.ua
Внутрішній сайт local.uipa.edu.ua

[/uk_uk]

[uk_ru] Ученые степени и ученые звания имеют 38 преподавателей, в т.ч. докторов наук, профессоров – 6 чел., кандидатов наук, доцентов – 34 %. Вышестоящим органом принятия решений на факультете является Ученый совет факультета, в состав которого входят 11 человек. Главой Ученой совета является декан факультета. Одновременно на факультете учатся около 1200 студентов: 600 – дневной формы обучения и 600 – заочной формы обучения. Около половины всех студентов учатся за счет государственного бюджета, другие – по контрактной форме подготовки. Среди иностранных студентов есть представители  Туркменистана, Конго, Йемен та др.

Дистанционное обучение

http://do.uipa.edu.ua

В Украинской инженерно-педагогической академии технологии дистанционного обучения применяются для поддержки традиционных форм обучения: очной и заочной. В чистом виде, отдельно, дистанционное обучение пока не практикуется.

 Для учебных дисциплин электронные копии учебно-методических материалов доступны в виде дистанционных курсов через сайт, который работает также и снаружи сети академии.  Доступ к материалам имеют только преподаватели и студенты УИПА, студентам «Логин» и «Пароль» выдаются в начале первого курса. В случае потери пароля необходимо обратиться в Отдел информационных технологий (главный корпус, ауд. 103), так как гостевой доступ позволяет увидеть только названия предметов.

Перечень курсов, на которые Вы зарегистрированы, быстро можно увидеть в блоке «Навигация» -> «Мои курсы» (слева вверху). Самому зарегистрироваться на дистанционный курс нельзя, доступны только предметы Вашего учебного плана.

Курс – это аналог учебной дисциплины и имеет соответствующее дисциплине название. Внутри курса собраны все учебные материалы по данной дисциплине, а также задания и тесты для самостоятельной работы. Материалы, как правило, можно скачать и затем просматривать без доступа к сайту. Задания для самостоятельной работы представлены понедельно, и их нужно выполнить в продолжении недели, например выслать задание или пройти тест.

Что нужно студентам для использования дистанционных технологий в УИПА? Необходимо быть студентом УИПА, так как материалы не выложены в публичном доступе. Из общих компьютерных знаний нужна самая малость: умение работать в операционной системе Windows, в любом браузере Internet и часто базовые знания работы с MS Word. Получать доступ к ресурсам дистанционного обучения УИПА можно везде, где есть подключение к Internet. Постоянное подключения не требуется.

Полезные сайты:

Расписание занятий и звонков uo.uipa.edu.ua
Библиотека УИПА library.uipa.edu.ua
Учебно-научный центр    nnc.uipa.edu.ua
Внутренний сайт local.uipa.edu.ua

[/uk_ru]